زمینه‌های فعالیت

طرح اکوتوریسم رودخانه چالوس

شهرداری چالوس

1396

طرح روستاشهر (urban village) فرحزاد تهران

شهرداری منطقه ۵ تهران

1395

بازطراحی شهری و برنامه ریزی شهری محدوده مداخله مستقیم و غیرمستقیم تهران در قالب طرح ژینایی رودخانه های درکه و فرحزاد

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1394

طراحی پهنه مدیریت زیست بوم سوته دلان – روددره فرحزاد تهران

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1394

طرح مسیرهای تابستانی و کوهستانی کوهنوردی مسیر امامزاده داوود تهران

شهرداری منطقه ۵ تهران

1394

طراحی و ارایه سیمای طرح ژینایی رودراه فیروزآبادی حدفاصل میدان جی تا حق شناس

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1394

پیشنهاد طرح توسعه گردشگری منطقه ماوات؛ برنامه چشم انداز

استانداری سلیمانیه کردستان عراق

1393

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363