زمینه‌های فعالیت

مطالعات ژئوتکنیک میدانی و آزمایشگاهی ساختگاه و مخزن سد شه شو قلاته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

طراحی بدنه و پی سد شَه شو قَلاته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

مطالعات ژئوفیزیک ساختگاه سد شه شو قلاته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1394

مطالعات ژئوتکنیک میدانی (حفاری ماشینی و دستی) و آزمایشگاهی کلیه مخازن در دست ساخت شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

1393

خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح کلیه مخازن در دست ساخت شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

1393

مطالعات ژئوتکنیک میدانی و آزمایشگاهی ساختگاه و مخزن سد دره سور

اداره کل سدها و مخازن

1393

مطالعات ژئوتکنیک میدانی و آزمایشگاهی ساختگاه سد زه لان

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1393

مطالعات ژئوتکنیک میدانی و آزمایشگاهی ساختگاه سد انحرافی (سرریز) پایین دست سد دربندیخان

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1393

مطالعات ژئوتکنیک میدانی و آزمایشگاهی پروژه بهسازی ساحل شرقی رود دره کن

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

1393

مطالعات مرحله اول و دوم طرح بهسازی ساحل شرقی رود دره کن به روش اجرای ریز شمع

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

1393

انجام خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه طرح بهسازی ساحل شرقی رود دره کن به روش اجرای ریز شمع

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

1393

طراحی بدنه و پی سد دره سور

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1393

مطالعات ژئوفیزیک ساختگاه سد دره سور

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1393

عملیات نقشه­برداری حوزه، مخزن و ساختگاه سد دره سور

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1393

عملیات نقشه­برداری حوزه، مخزن و ساختگاه سد شه شو قلاته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1393

مطالعات ژئوتکنیک میدانی و آزمایشگاهی ساختگاه و مخزن سد چق چق ۲

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

مطالعات ژئوتکنیک میدانی و آزمایشگاهی ساختگاه و مخزن سد خیوته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

طراحی بدنه و پی سد چَق چَق ۲

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

طراحی بدنه و پی سد خیوته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

مطالعات ژئوفیزیک ساختگاه سد چَق چَق ۲

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

مطالعات ژئوفیزیک ساختگاه سد خیوته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

عملیات نقشه­برداری حوزه، مخزن و ساختگاه سد چَق چَق ۲

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

عملیات نقشه­برداری حوزه، مخزن و ساختگاه سد خیوته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

ارایه خدمات نظارت عالیه بر عملیات اجرایی جزایر دریاچه مصنوعی چیتگر

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1392

مطالعات مرحله اول و دوم طرح بهسازی پروژه مونوریل قم به روش تراکم دینامیکی

کمیسون (مشاور پیمانکار طرح و ساخت فریاب جنوب)

1390

انجام خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه طرح بهسازی پروژه مونوریل قم به روش تراکم دینامیکی

کمیسون (مشاور پیمانکار طرح و ساخت فریاب جنوب)

1390

طراحی بدنه و پی سد مخزنی خورابلو، استان آذربایجان

جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

1386

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363