زمینه‌های فعالیت

مطالعات فرسایش حوزه آبریز رودخانه فرحزاد با استفاده از RS («مطالعات ژینایی محدوده رودخانه های درکه و فرحزاد»)

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1394

استفاده از RS در «مطالعات تغییرات کاربری اراضی حوزه آبریز تالاب زریبار»

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان

1393

بررسی پوشش گیاهی و محاسبه شماره منحنی (CN) با استفاده از RS در حوزه آبریز سد دره سور

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1393

بررسی پوشش گیاهی و محاسبه شماره منحنی (CN) با استفاده از RS در حوزه آبریز سد خیوته

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

بررسی پوشش گیاهی و محاسبه شماره منحنی (CN) با استفاده از RS در حوزه آبریز سد چق چق 2

اداره کل سدها و مخازن اقلیم کردستان عراق

1392

زمینه‌های فعالیت

 

سد، مخازن و نیروگاه های آبی

35 پروژه از سال 1380 تا سال 1394

محیط زیست

24 پروژه از سال 1381 تا سال 1396

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

16 پروژه از سال 1388 تا سال 1391

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

9 پروژه از سال 1387 تا سال 1395

آبیاری و زهکشی و کشاورزی

9 پروژه از سال 1391 تا سال 1395

سنجش از دور (RS)

5 پروژه از سال 1392 تا سال 1394

ژینایی (Restoration) زیست بوم های آبی

7 پروژه از سال 1389 تا سال 1396

مدیریت و مهندسی رودخانه

10 پروژه از سال 1381 تا سال 1391

مدیریت رواناب

9 پروژه از سال 1388 تا سال 1396

طراحی و برنامه ریزی شهری

7 پروژه از سال 1393 تا سال 1396

آب و فاضلاب

11 پروژه از سال 1385 تا سال 1396

مدیریت کمی و کیفی منابع آب

9 پروژه از سال 1384 تا سال 1396

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363