تدوین دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های عمرانی درون شهری

کارفرما:    مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

موقعیت:    تهران

مدت پروژه : 9 ماه

شرح پروژه: قرارداد «مطالعات تدوین دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های عمرانی درون شهری (بزرگراه، پل، تونل و کانال اصلی جمع آوری رواناب)» در قالب یک طرح پژوهشی مطالعاتی در اسفند ماه سال 1395 منعقد گردید.
به دنبال مصوبه شورای شهر تهران در سال 1386 و آیین نامه اجرایی مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در سال 1387، شهرداری تهران شرح خدمات ارزیابی اثرات زیست محیطی را به صورت پیوست قرارداد مطالعات پروژه‌های درون شهری الزامی نمود. بر این اساس و با توجه به تجربیات به دست آمده، نیاز به تطابق پروژه‌های درون‌شهری با ظرفیت سرزمین و اهمیت توجه به رویکرد توسعه پایدار، تدوین دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی تعریف شد.
از جمله اقداماتی که مشاور در قالب این قرارداد انجام داده، آسیب شناسی دلایل عدم موفقیت مطالعات پیشین بود. در این راستا، یکی از چالش های اصلی که شناسایی شده، این است که رویکرد «تهیه گزارش» زیست محیطی بر انجام مطالعات آن غالب است.
در این مطالعه، روش عملی برای شناسایی، ارزیابی و تعیین راهکارهای کاهش اثرات به تفکیک پروژه ها در مراحل ساخت و بهره برداری در قالب چارچوب معین تدوین گردیده و ساختار برنامه مدیریت زیست¬محیطی ارایه شده است. همچنین، ساختار سازمانی اجرای ارزیابی مطابق با بستر قانونی موجود در کشور برای طی شدن فرایند ارزیابی به طور کامل و اجرای برنامه مدیریت زیست محیطی مد نظر قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود.

نوع پروژه: تدوین دستورالعمل
محدوده مکانی پروژه: حریم سیاسی شهر تهران
قلمرو سازمانی: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
موضوعات مورد مطالعه: اثرات پروژه ها بزرگراه، پل، تونل و کانال اصلی جمع آوری رواناب بر محیط فیزیکی، طبیعی، محیط اجتماعی و فرهنگی (در قالب محیط شهری)

 

 

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مهساب تماس بگیرید

تلفن: +9821-88061244 و +9821-88061363